Menu
Your Cart

Ochrana osobných údajov

O nás

 • Na základe vašej objednávky spracujeme (Diamant 2010, s.r.o. Novomestská 15, 940 01 Nové Zámky, IČO: 34145672, tel. 0036 30 5527 339, email: info@lia-vie.sk  ) vaše osobné údaje na tieto účely:

  • spracovaie   objednávky (právny základ: potreba splniť zmluvu a vykonať predzmluvné opatrenie, článok 6/1 / b GDPR);

  • zasielanie reklamných materiálov, a to (i) poštou (právny základ: legitímny záujem na ňom, článok 6/1 / fDSGVO) a (ii) elektronicky, posledne uvedený, iba s vašim súhlasom (právny základ: váš súhlas, článok 6/1) / a GDPR);

  • s cieľom splniť zákonné povinnosti týkajúce sa uchovávania, ktoré sa na nás vzťahujú (právny základ: naša právna povinnosť, článok 6/1 / cDSGVO);

  • presadzovať, uplatňovať alebo obhajovať právne nároky a inak chrániť naše právne záujmy (právny základ: legitímny záujem v tomto, článok 6/1 / f GDPR).

  • Vaše osobné údaje vymažeme okamžite, ak už nebudú potrebné na žiadny z týchto účelov. Poskytnutie vašich osobných údajov je nevyhnutné pre uzavretie zmluvy s nami a jej vykonanie, ale samozrejme nie je povinné; Bez poskytnutia týchto údajov týkajúcich sa vás však nemôžeme od vás prijať objednávky a zodpovedajúcim spôsobom ich doručiť. Vaše osobné údaje zašleme iba stylistovi, ktorý prijal vašu objednávku v našom mene, našim spracovateľom (poskytovateľom IT služieb, vrátane poskytovateľov informačných služieb), dopravcovi tovaru (iba meno a adresa), výrobcovi (Lia Vie GmbH & Co KG, Petzoldstrasse 13, 4020 Linz, Austria). naše daňové poradenstvo a - v prípade potreby v jednotlivých prípadoch - súdy, úrady a náš právny zástupca.

Vaše právo namietať (článok 21 GDPR):

 • Ak namietate proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe článku 6/1 / e alebo f GDPR z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie, zastavíme spracovanie osobných údajov na príslušný účel. pokiaľ neexistujú závažné legitímne dôvody na spracovanie alebo spracovanie, ktoré slúži na uplatnenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov (článok 21 ods. 1 GDPR).

 • Ak na druhej strane namietate proti spracovaniu vašich údajov na účely priameho marketingu, vaše údaje sa už nebudú spracúvať na účely priameho marketingu bez toho, aby bolo potrebné splniť ďalšie požiadavky (článok 21 ods. 2 GDPR).

Vaše ďalšie práva podľa GDPR:

 • Právo na informácie o tom, ktoré údaje spracúvame, a odovzdať kópiu údajov, ktoré sú u nás uložené (čl. 15 GDPR), pokiaľ tieto informácie neohrozia obchodné alebo obchodné tajomstvo nás alebo tretej strany.

 • Právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú (článok 16 GDPR).

 • Právo na vymazanie údajov, ktoré sa vás týkajú (článok 17 GDPR), ak existuje jeden z týchto prípadov:

  • Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracované.

  • Spracovanie je založené na súhlase, ktorý ste už stiahli, a neexistuje žiadny iný právny základ.

  • Proti spracovaniu podáte legitímnu námietku (čl. 21 GDPR, pozri vyššie).

  • Osobné údaje boli spracované nelegálne.

  • Vymazanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa nás týka.

  • Osobné údaje sa zbierali v súvislosti so službami informačnej spoločnosti ponúkanými deťom.

 • Článok 17 ods. 3 GDPR obsahuje obmedzenia práva na výmaz, napríklad ak sa údaje používajú na obranu právnych nárokov.

 • Právo na obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR), ktorým sa môže použitie údajov obmedziť bez ich vymazania. Toto môže byť užitočné najmä súbežne s uplatňovaním práva na opravu alebo námietku.

 • Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR), t. J. Na príjem údajov v štruktúrovanom, spoločnom a strojom čitateľnom formáte a na poskytnutie inej osobe zodpovednej za spracovanie; to však iba vtedy, ak je spracovanie založené na súhlase alebo zmluve a spracovanie sa vykonáva pomocou automatizovaných procesov.

 • Právo kedykoľvek neformálne odvolať váš súhlas, pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. Toto nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov vykonaného do zrušenia (článok 7 ods. 3 GDPR).

 • Právo podať sťažnosť rakúskemu orgánu na ochranu údajov alebo inému dozornému orgánu pre ochranu údajov v EÚ, najmä v mieste bydliska alebo práce.

Spracovanie údajov o návštevníkoch webovej stránky:

Dáta aktívne poskytované návštevníkom

 • Od návštevníkov webovej stránky www.lia-vie.sk („Návštevníci“) spracovávame všetky údaje, ktoré návštevník aktívne poskytuje, vyplnením príslušných polí, najmä pri registrácii na odber noviniek. Účelom takéhoto spracovania údajov je poskytnúť návštevníkovi službu, pre ktorú sa zaregistroval (právnym základom je súhlas dotknutej osoby). Tieto údaje sú poskytované našim zamestnancom a zmluvným spracovateľom, ktoré používame (najmä poskytovateľom IT služieb).

Osobné údaje zbierané automaticky (= informácie o cookies)

 • Pri návšteve našej webovej stránky tiež zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje týkajúce sa návštevníka, ktoré návštevník neaktívne neposkytuje, zadaním do poľa určeného na tento účel. To sa vykonáva nastavením cookies. Cookie je malý textový súbor, ktorý ukladá nastavenia internetu a ktorý si webový prehliadač návštevníka stiahne pri prvej návšteve webovej stránky. Pri najbližšej návšteve tejto webovej stránky pomocou toho istého koncového zariadenia sa súbor cookie odošle späť a poskytne informácie, a to buď na web, ktorý ho vygeneroval a odoslal sám (súbor cookie prvej strany), alebo osobe, ktorá je iná ako webová stránka a ktorá cookie používa nezávisle. vygenerovaná webová stránka a potom odoslaná prostredníctvom webovej stránky (súbor cookie tretej strany). Webové stránky alebo Táto osoba iná ako webová stránka rozpozná vrátením súboru cookie, ktorý návštevník so svojím prehliadačom už vyvolal túto webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá odosiela rovnaký súbor cookie tretej strany. Na základe týchto informácií sa môže obsah líšiť.

Newsletter

 • Nasledujúce informácie vás informujú o obsahu nášho spravodajcu, postupe registrácie, odoslania a štatistického vyhodnotenia, ako aj o vašom práve namietať. Prihlásením na odber nášho spravodajcu súhlasíte s prijatím a opísanými postupmi.

 • Obsah bulletinu: Spravodaje, e-maily a iné elektronické oznámenia s reklamnými informáciami (ďalej len „informačné bulletiny“) zasielame iba so súhlasom príjemcu alebo so zákonným povolením. Pokiaľ je obsah bulletinu osobitne opísaný, je pre súhlas používateľa rozhodujúci. Naše informačné bulletiny ďalej obsahujú informácie o našich produktoch a sprievodné informácie (napr. Bezpečnostné informácie), ponuky, propagačné akcie a našu spoločnosť.

 • Double-opt-in and logging: Registrácia pre náš newsletter sa koná v takzvanom postupe double-opt-in. To znamená, že po registrácii dostanete e-mail so žiadosťou o potvrdenie vašej registrácie. Toto potvrdenie je potrebné, aby sa nikto nemohol zaregistrovať na e-mailovú adresu inej osoby. Registrácia do bulletinu sa zaznamenáva, aby bolo možné preukázať proces registrácie v súlade so zákonnými požiadavkami. To zahŕňa uloženie času registrácie a potvrdenia, ako aj IP adresy. Zaznamenávajú sa tiež zmeny údajov uložených u poskytovateľa prepravných služieb.

 • Registračné údaje: Na registráciu do bulletinu stačí uviesť vašu e-mailovú adresu. Žiadame vás, aby ste v bulletine zadali meno pre osobnú adresu.

 • Spravodaj sa zasiela a meranie úspechu s ním spojené je založené na súhlase príjemcu v súlade s Článok 6 ods. 1 písm. a) článku 7 GDPR v spojení s § 107 ods. 2 TKG alebo, ak sa nevyžaduje súhlas, na základe našich oprávnených záujmov na priamom marketingu v súlade s 6 ods. 1 písm. GDPR v spojení s § 107 ods. 2 písm. 3 TKG.

 • Logovanie registračného procesu je založené na našich oprávnených záujmoch v súlade s Článok 6 ods. 1 písm. f GDPR. Náš záujem je zameraný na používanie užívateľsky prístupného a bezpečného informačného systému, ktorý slúži našim obchodným záujmom a očakávaniam používateľov a tiež nám umožňuje preukázať súhlas.

 • Zrušenie / zrušenie - Prijatie nášho spravodajcu môžete kedykoľvek zrušiť, tj odvolať svoj súhlas. Na konci každého bulletinu nájdete odkaz na zrušenie bulletinu. Na základe našich oprávnených záujmov môžeme e-mailové adresy, ktoré boli odstránené až tri roky, pred ich vymazaním uložiť, aby sme mohli preukázať predchádzajúci súhlas. Spracovanie týchto údajov je obmedzené na účel možnej obrany proti nárokom. Individuálna žiadosť o vymazanie je možná kedykoľvek, za predpokladu, že bol potvrdený predchádzajúci súhlas.

Spravodaj - Mailchimp

 • Newsletter zasiela poskytovateľ poštových služieb „MailChimp“, platforma na zasielanie bulletinov amerického poskytovateľa Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Pravidlá ochrany údajov poskytovateľa prepravných služieb si môžete pozrieť tu: https://mailchimp.com/legal/privacy/ .

 • Skupina Rocket Science Group LLC d / b / a MailChimp je certifikovaná podľa dohody o ochrane osobných údajov, a preto ponúka záruku súladu s európskou úrovňou ochrany údajov ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active) ). Poskytovateľ prepravných služieb je založený na našich oprávnených záujmoch. Článok 6 ods. 1 písm. f. GDPR a zmluva na spracovanie objednávok podľa 28 ods. 3 veta 1 GDPR.

 • Poskytovateľ prepravných služieb môže použiť údaje príjemcu v pseudonymnej forme, tj bez pridelenia používateľovi, na optimalizáciu alebo zlepšenie svojich vlastných služieb, napríklad na technickú optimalizáciu zasielania a prezentácie spravodajcu alebo na štatistické účely. Poskytovateľ prepravných služieb však nepoužíva údaje príjemcov nášho spravodajcu na to, aby im napísali sami alebo aby údaje odovzdali tretím stranám.

Newsletter - meranie úspechu

 • Bulletiny obsahujú tzv. „Web beacon“, tj súbor s veľkosťou pixelov, ktorý sa získa z nášho servera pri otvorení bulletinu alebo, ak využívame poskytovateľa prepravných služieb, z ich servera. V rámci tohto získavania sa najprv zhromažďujú technické informácie, ako napríklad informácie o prehľadávači a vašom systéme, ako aj vaša adresa IP a čas načítania.

 • Tieto informácie sa používajú na technické zlepšenie služieb na základe technických údajov alebo cieľových skupín a ich správania pri čítaní na základe ich prístupových miest (ktoré sa dajú určiť pomocou adresy IP) alebo časov prístupu. Štatistické zisťovania zahŕňajú aj určenie, či sa informačné bulletiny otvárajú, kedy sú otvorené a na ktoré odkazy sa klikne. Z technických dôvodov môžu byť tieto informácie priradené jednotlivým príjemcom bulletinu. Nie je však naším cieľom ani, ak sa používa, cieľom poskytovateľa prepravných služieb pozorovať jednotlivých používateľov. Hodnotenia nám slúžia oveľa viac na to, aby sme spoznali čitateľské návyky našich používateľov a prispôsobili im náš obsah alebo posielali iný obsah podľa záujmov našich používateľov.

 • Samostatné odvolanie merania úspešnosti bohužiaľ nie je možné, v tomto prípade je potrebné zrušiť celé predplatné spravodajcu.

Hosting a e-mail

 • Hostingové služby, ktoré používame, slúžia na poskytovanie týchto služieb: služby v oblasti infraštruktúry a platforiem, výpočtová kapacita, úložný priestor a databázové služby, odosielanie e-mailov, bezpečnostné služby a služby technickej údržby, ktoré používame na účely prevádzkovania tejto ponuky online.

 • My alebo náš poskytovateľ hostingu tu spracúvame údaje o zásobách, kontaktné údaje, údaje o obsahu, zmluvné údaje, údaje o použití, meta a komunikačné údaje zákazníkov, zainteresovaných strán a návštevníkov tejto ponuky online na základe našich oprávnených záujmov na účinnom a bezpečnom poskytovaní tejto ponuky online v súlade s. Článok 6 ods. 1 písm. f GDPR v spojení s článkom 28 GDPR (uzavretie zmluvy na spracovanie objednávok).

Používame službu Google Analytics: IP adresa návštevníka je anonymizovaná.

 • Google Analytics je webová analytická služba prevádzkovaná spoločnosťou Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké). Spoločnosť Google spracováva údaje na používanie webových stránok v našom mene (ako spracovateľ) a zmluvne prijíma opatrenia na zabezpečenie dôvernosti spracovaných údajov.

 • Google Analytics používa súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie generované súborom cookie o používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a ukladajú sa na ňom. Zobrazené stránky, akékoľvek objednávky, správanie návštevníkov na stránkach (napr. Kliknutia, rolovanie a dĺžka pobytu), približné umiestnenie návštevníka (krajina a mesto), IP adresa návštevníka (v anonymnej forme, takže sa nezhromažďujú žiadne jasné informácie) Pridelenie je možné (pozri okamžite), technické informácie o pripojení a poskytovateľovi internetu, koncovom zariadení (vrátane identifikácie a rozlíšenia obrazovky) a prehliadači, ako aj zdroj návštevy („sprostredkujúca adresa URL“).

 • Anonymizácia IP aktívna na tejto webovej stránke však vedie k anonymizácii IP adresy, a teda k anonymizácii všetkých zozbieraných údajov: pre IP adresy užívateľov typu IPv4, posledný oktet a pre adresy IPv6 sa posledných 80 bitov uloží do pamäte nastavená na nulu (t. j. „anonymizovaná“) krátko po jej odoslaní do siete na zber údajov Analytics na zaznamenanie v pracovnej pamäti a pred uložením na pevný disk (viac o anonymizácii na stránke https://support.google.com/ analytics / answer / 2763052? hl = de ).

 • Anonymizovaná adresa IP prenášaná prehliadačom používaným v službe Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi Google.

 • Účelom tohto spracovania údajov spoločnosťou Google je analyzovať použitie našej webovej stránky a na základe toho optimalizovať našu webovú stránku a súvisiace reklamné opatrenia. Máme legitímny záujem na dosiahnutí tohto cieľa.

 • V našom mene spoločnosť Google použije prijaté informácie na vyhodnotenie - v anonymizovanej podobe - použitia webovej stránky návštevníkom, na zostavenie správ o činnosti webovej stránky a na poskytnutie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webovej stránky a používaním internetu.

 • Google ukladá tieto údaje v našom mene po dobu 14 mesiacov, po ktorých sa tieto údaje vymažú. Zachovávajú sa iba na dobu neurčitú (napríklad vzhľadom na celkový počet špecifikovaných návštev webových stránok).

 • Ak si neželáte, aby sa užívateľské údaje a IP adresa ukladali a spracovávali anonymne, nesmie sa povoliť ukladanie cookies, a teda zhromažďovanie údajov spoločnosťou Google (nastavenie v použitom webovom prehliadači: nepovoľuje cookies tretích strán.) Samozrejme potom všetky funkcie webovej stránky nemusia byť úplne použiteľné.

Správca značiek Google

 • Správca značiek Google je riešenie, pomocou ktorého môžeme spravovať tzv. Webové značky prostredníctvom rozhrania (a tak integrovať Google Analytics a ďalšie marketingové služby Google do našej online ponuky). Samotný Správca značiek (ktorý implementuje značky) nespracováva žiadne osobné údaje používateľov. Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov používateľov, odkazuje sa na nasledujúce informácie o službách Google. Pokyny na používanie: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html .

Tu môžete: Deaktivovať Google Analytics

Google Universal Analytics

 • Používame službu Google Analytics vo forme univerzálnej analýzy. „Universal Analytics“ označuje proces služby Google Analytics, v ktorom je analýza používateľov založená na pseudonymnom ID používateľa a vytvára sa pseudonymný profil používateľa s informáciami z používania rôznych zariadení (tzv. „Sledovanie viacerých zariadení“). ,

Vytvorenie cieľovej skupiny pomocou Google Analytics

 • Pomocou služby Google Analytics zobrazujeme reklamy umiestnené v rámci reklamných služieb spoločnosti Google a jej partnerov iba tým používateľom, ktorí prejavili záujem o našu ponuku online alebo o konkrétne charakteristiky (napríklad záujmy o určité témy alebo produkty založené na navštívenej stránke). Webové stránky určené), ktoré prenášame do spoločnosti Google (tzv. Remarketing alebo publikum Google Analytics). Prostredníctvom remarketingového publika chceme tiež zaistiť, aby naše reklamy zodpovedali potenciálnemu záujmu používateľov.

Google AdWords a meranie konverzií

 • Využívame služby spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 na základe našich oprávnených záujmov (tj záujem o analýzu, optimalizáciu a ekonomické fungovanie našej ponuky online v zmysle článku 6 ods. 1 písm. GDPR). , USA („Google“).

 • Spoločnosť Google je certifikovaná na základe dohody o ochrane osobných údajov, a preto ponúka záruku dodržiavania európskych právnych predpisov o ochrane údajov ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ). (Zakázať Google Analytics)

 • Proces online marketingu Google AdWords používame na umiestňovanie reklám do reklamnej siete Google (napr. Vo výsledkoch vyhľadávania, vo videách, na webových stránkach atď.), Aby sa zobrazovali používateľom, ktorí majú predpokladaný záujem o reklamy. To nám umožňuje cielenejšie zobrazovať reklamy na našu ponuku online av rámci nej online, aby sme používateľom mohli prezentovať iba reklamy, ktoré potenciálne zodpovedajú ich záujmom. Ak sa napríklad používateľovi zobrazia reklamy na produkty, o ktoré sa zaujímal o ďalšie ponuky online, označuje sa to ako „remarketing“. Na tieto účely, keď navštívite naše a ďalšie webové stránky, na ktorých je reklamná sieť Google aktívna, spoločnosť Google okamžite vykoná kód spoločnosti Google a tzv. (Opätovné) marketingové značky (neviditeľná grafika alebo kód, tiež známy ako „webové majáky“) začlenené do webovej stránky. S ich pomocou sa do zariadenia používateľa uloží individuálny súbor cookie, tj malý súbor (namiesto súborov cookie sa môžu použiť aj porovnateľné technológie). V tomto súbore sú uvedené webové stránky, ktoré používateľ navštívil, na aký obsah má záujem a ktoré ponúkajú, na ktoré používateľ klikol, ako aj technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, sprostredkujúce webové stránky, čas návštevy a ďalšie informácie o používaní ponuky online.

 • Dostávame tiež individuálny „súbor cookie na konverziu“. Informácie získané pomocou súborov cookie používa spoločnosť Google na vytváranie štatistík konverzie pre nás. Zistíme však iba anonymný celkový počet používateľov, ktorí klikli na našu reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzií. Neprijímame však žiadne informácie, ktoré by sme mohli použiť na osobnú identifikáciu používateľov.

 • Údaje používateľov sú spracovávané pseudonymne v reklamnej sieti Google. To znamená, že spoločnosť Google neukladá a nespracováva napríklad meno alebo e-mailovú adresu používateľa, ale spracováva príslušné údaje spôsobom súvisiacim s súbormi cookie v rámci pseudonymných profilov používateľov. Z pohľadu spoločnosti Google sa reklamy nespravujú a nezobrazujú pre konkrétne identifikovanú osobu, ale pre držiteľa súborov cookie bez ohľadu na to, kto je tento držiteľ súborov cookie. To neplatí, ak používateľ výslovne povolil spoločnosti Google spracovať údaje bez tejto pseudonymizácie. Zhromaždené informácie o používateľoch sa prenášajú do spoločnosti Google a ukladajú sa na serveroch spoločnosti Google v USA.

 • Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Google, možnostiach nastavenia a námietok nájdete vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane údajov ( https://policies.google.com/technologies/ads ) a v nastaveniach zobrazovania reklám spoločnosťou Google ( https: // adssettings.google.com/authenticated ).

Používame Facebook Pixel

 • Facebook Pixel poskytuje spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 námestie Grand Canal, prístav Grand Canal, Dublin 2 Írsko (ďalej len „Facebook“).

 • Používanie služby Facebook Pixel spôsobí, že Facebook nastaví súbor cookie, ak s tým návštevník súhlasil tak, že príslušne nastaví svoj webový prehľadávač (povolením súborov cookie tretích strán).

 • Osobné údaje týkajúce sa návštevníka sa zaznamenávajú a spracúvajú, iba ak je návštevník prihlásený na Facebook a prostredníctvom našej inzercie na Facebook sa dostal na našu webovú stránku. Toto je prepojené s profilom návštevníka na Facebooku. Ďalej sa spracúvajú údaje o správaní sa návštevníkov na našej webovej stránke a použitom hardvéri a softvéri. Nevykonávame tzv. „Automatické rozšírené porovnanie“.

 • Účelom tohto spracovania údajov je analýza a optimalizácia našej online ponuky a jej vhodná reklama umiestnením cielených a individualizovaných reklám na Facebooku (podrobnosti na https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads -pixel ). Právnym základom spracovania údajov je náš legitímny záujem na dosiahnutí tohto cieľa.

 • Postupy sledovania umožňujú Facebooku sledovať návštevníkov ovplyvnených spracovaním údajov na mnohých webových stránkach a používať ich na reklamu produktov na Facebooku. My sami ako prevádzkovateľ webových stránok však nemôžeme tieto zhromaždené údaje o používateľovi zobraziť.

 • Návštevník môže tiež zmeniť nastavenia reklám Facebook vo svojom profile Facebook.

 • Facebook Pixel je integrovaný na našich webových stránkach pomocou Správcu značiek Google. Správca značiek Google je riešenie, pomocou ktorého môžeme pomocou rozhrania spravovať značky webových stránok (pixely Facebook). Samotný nástroj Správca značiek (ktorý implementuje značky) je doménou bez súborov cookie. Nástroj spustí ďalšie značky, ktoré následne zhromažďujú údaje (ako je opísané vyššie). Správca značiek Google nepristupuje k týmto údajom.

Online prítomnosť v sociálnych médiách

 • Udržiavame online prítomnosť v rámci sociálnych sietí a platforiem, aby sme mohli komunikovať so zákazníkmi, zainteresovanými stranami a užívateľmi, ktorí tam pôsobia, a aby sme ich mohli informovať o našich službách.

 • Chceli by sme zdôrazniť, že údaje od používateľov mimo Európskej únie môžu byť spracovávané. Môže to mať za následok riziká pre používateľa, pretože by to mohlo sťažiť napríklad vymáhanie práv používateľov. Pokiaľ ide o amerických poskytovateľov, ktorí získali osvedčenie o ochrane súkromia, chceli by sme zdôrazniť, že sa zaviazali dodržiavať normy EÚ na ochranu údajov.

 • Okrem toho sa údaje o užívateľoch zvyčajne spracúvajú na účely prieskumu trhu a reklamy. Profily použitia môžu byť napríklad vytvorené z správania pri používaní az toho vyplývajúcich záujmov používateľov. Profily použitia sa zase môžu použiť napríklad na umiestňovanie reklám do a mimo platforiem, ktoré pravdepodobne zodpovedajú záujmom používateľov. Na tieto účely sa cookies zvyčajne ukladajú na počítačoch používateľov, v ktorých sú uložené užívateľské správanie a záujmy používateľov. Okrem toho môžu byť údaje uložené v užívateľských profiloch bez ohľadu na zariadenia používané používateľmi (najmä ak sú používatelia členmi príslušných platforiem a sú k nim prihlásení).

 • Spracovanie osobných údajov používateľov sa uskutočňuje na základe našich oprávnených záujmov na efektívnych informáciách pre používateľov a komunikácii s používateľmi v súlade s. Článok 6 ods. 1 písm. f. GDPR. Ak sú používatelia požiadaní o súhlas so spracovaním údajov príslušnými poskytovateľmi (tj dávajú svoj súhlas napríklad začiarknutím políčka alebo potvrdením tlačidla), je právnym základom pre spracovanie článok 6 ods. 1 písm. a., článok 7 GDPR.

 • Pre podrobný popis príslušného spracovania a možností námietok (opt-out) sa odvolávame na informácie, ktoré sú nižšie prepojené poskytovateľom.

 • Aj v prípade žiadostí o informácie a uplatnenia užívateľských práv by sme chceli zdôrazniť, že poskytovatelia ich môžu najefektívnejšie uplatňovať. Len poskytovatelia majú prístup k používateľským údajom a môžu prijať vhodné opatrenia a priamo poskytovať informácie. Ak stále potrebujete pomoc, môžete nás kontaktovať.

Integrácia služieb a obsahu od tretích strán

 • Firma Adin Exkluzív Kft.,ako tretia strana,má možnosť zbierať a použiť údaje.V rámci našej ponuky online využívame obsah alebo služby poskytovateľov tretích strán na základe našich oprávnených záujmov (tj záujem o analýzu, optimalizáciu a ekonomické fungovanie našej ponuky online v zmysle článku 6 ods. 1 písm. Integrujte služby, ako sú videá alebo písma (ďalej len „obsah“).

 • To vždy predpokladá, že poskytovatelia tohto obsahu od tretích strán vnímajú IP adresu používateľa, pretože bez IP adresy nemohli poslať obsah do svojho prehliadača. Na zobrazenie tohto obsahu sa preto vyžaduje adresa IP. Snažíme sa používať iba obsah, ktorého poskytovatelia používajú iba IP adresu na doručenie obsahu. Poskytovatelia tretích strán môžu na štatistické alebo marketingové účely používať takzvané pixlové značky (neviditeľná grafika, tiež známe ako „webové majáky“). „Značky pixelov“ sa môžu použiť na vyhodnotenie informácií, ako napríklad návštevnosť návštevníkov na stránkach tejto webovej stránky. Pseudonymné informácie sa môžu tiež ukladať do súborov cookie na zariadení používateľa a okrem iného aj technické informácie o prehliadači a operačnom systéme,

Instagram

 • Funkcie a obsah služby Instagram, ktorú ponúka Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA, je možné integrovať do našej online ponuky. To môže zahŕňať napríklad obsah, ako sú obrázky, videá alebo text a tlačidlá, pomocou ktorých môžu používatelia zdieľať obsah z tejto ponuky online v rámci Instagramu. Ak sú používatelia členmi platformy Instagram, Instagram tam môže priradiť prístup k vyššie uvedenému obsahu a funkciám užívateľským profilom. Vyhlásenie o ochrane údajov na Instagrame: https://instagram.com/about/legal/privacy/

N